معلم:وب اساتید ومعلمان و دانش آموزان ایران اسلامی
  
 هدف کمک به دانش آموزان ومعلمان وخانواده هاست در زمینه های ریاضیات.نگرشهای دینی.علوم رایانه.فیزیک و.....
 
آرشیو
 
چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1385
سخنان یامبر وقدردانی امام حسین از معلم
   • تایید شده
   • آموزشی و تحقیقاتی
   • قال رسول الله(ص)
   • بسم الله الرحمن الرحیم
    In the name of god compassionate & merciful
    قال رسول الله (ص)
    نعم المون علی تقوی الله المال
    مال برای پرهیزگاری خدا چه نیکو یاوریست
    God messenger that hello of God towards him
    And his family said:
    The money-bag is helping for God abstenious
                                                                                     
    قال رسول الله(ص)
    اطلبوالعلم من المهد الی الحد
    زگهواره تا گور دانش بجوی
    Search knowledge from bearing till death
                                                                                
    قال رسول الله (ص)
    اطلبوالعلم ولو بالسین
    دانش را بجوئید اگرچه در چین باشد
    Search knowledge although be at china
                                                                        
    ارزش معلم
    تلخیص از:کتاب72درس زندگی
    از سیره عملی امام حسین(ع)/حمیدرضا کفاش
    امام حسین(ع)یکی ازپسرانش رانزدمعلمی فرستادتابه
    اودرس بدهد.هنگامی که آن پسرسوره حمدراازاوآموخت
    امام حسین(ع)معلم راطلبیدوعلاوه برکمک شایان به او.
    دهانش راپرازدانه های در وگوهرگرانبهاکرد.
    به این ترتیب.ازمعلم قدردانی وسپاسگزاری نمود.
    شخصی به آن حضرت عرض کرد:"به خاطر تعلیم آن همه
    جایزه دادی؟"
    امام حسین(ع)درپاسخ فرمود:
    "این جایزه اندک چگونه میتواندارزش آموزش وتعلیم را
    جبران کند؟"
    Teacher,s value
    Emam hossein sent one of his sons to a teacher .till
    Teach him lesson.when he teach him part of hamd
    Emam hossein wanted him and put jewel in his mouth besides veryy help for him
    To this arrangement emam thanked from teacher
    Everyone said:did you prize for teaching?
    Emam hossein replied:
    How can equivalent to teaching with this afew prize
                                                                          
    وبلاگ معلم
    Moallem weblog     
        • سه شنبه 15/12/1385-18:37  
   • [ ویرایش ]       [ مشاهده نظرات ]
   • تایید شده
   • آموزشی و تحقیقاتی
   • امام صادق(ع) ازفرصتها استفاده مینمود: تلخیص از مکتب اسلام
   • بسم الله الرحمن الرحیم
    In the name of god compassionate & merciful
    امام صادق(ع) وفرصتها     از:استاد علی دوانی
    Emame sadegh that hello of us towards him
    And apportunities
    در زمان امیرمومنان وائمه بعدی تااواخر حضرت باقر(ع)
    حکومتها.حساب خود را از خاندان پیامبر بکلی جدا ساختند
    بطوریکه ائمه اطهار را بهیچوجه در امورکشوری ولشکری
    وسیاسی راه نمیدادند وحتی ازاقدام بکارهای علمی و
    اجتماعی مسلمین یعنی تدریس علنی ونمازجماعت در
    مسجد پیامبرومسجدالحرام ومجامع پزجمعیت منع میکردند
    مبادامسلمانان آنهارابشناسندوبااطلاع ازسوابق درخشان
    آنهابه علم ودانش وعقل وتدبیرآنان پی برده ودورآنهارا
    بگیرندوپایه حکومت غاصبانه بنی امیه وخلفای جورمتزلزل
    شود.
    ولی بهنگام ضعف بنی امیه وکشمکش آنها با بنی عباس
    برای تصاحب خلافت اسلامی.امام ششم.حضرت صادق(ع
    بهترین استفاده را از فرصت نمود.امام صادق(ع)ملاحظه
    فرمود که نباید به مردم چشم داشت.مردم تابع جریان روز
    هستند هرطرف از فرصت استفاده نمود.بهمان طرف روی
    میاورند.اگرخلفا ثلاثه وبنی مروان وبنی امیه مانع نفوذ و
    معرفی اهل بیت شدندوآزادی آنهارا زیر پاگذاشتند.این موجب نمیشود که ائمه بکلی ازنفوذدرعالم اسلام وپخش
    انوارعلوم اسلام تاابدخودداری کنند.اگرائمه قبلی چنین فرصتی نیافتند.اینک بعلت سرگرمی دوفطب مخالف برای
    شکست یکدیگربهترین فرصت است که امام صادق جبران
    مافات را بنماید.وحقایق ناگفته رابگویدورازهای سربسته
    را فاش سازد.
    امام صادق درگرماگرم نزاع بنی امیه وبنی عباس علنا حوزه تدریس علوم اسلامی تشکیل دادوازسراسردنیای
    اسلامی شاگردپذیرفت وبه نشرعلوم اسلام وتفسیرقرآن
    یعنی بسط قوانین مدنی اسلامی وشرح قانون اسلام که
    ملعبه هوی و هوس این وآن شده بود.همت گماشت.
    فضلا ودانشمندان بحوزه درسش روی آوردندوازعلوم سرشارش که ازپدران عالیقدرش به ارث برده بود بهره مند
    میگشتند.تا جائیکه شاگردان بسیاری درعلوم فقه واصول
    کلام.تفسیر.حددیث.تاریخ جهان اسلام.تجویدقرآن ودیگر شعب علمی فارغ التحصیل شدند.برگزیدگان انها:زراره.محمدبن مسلم.حمیل بن دراج.حمران بن اعین.
    مومن طاق.هشام بن حکم.قیس بن ناصر.جابر بن حیان.
    مفضل بن عمر.ابوبصیر.و......وغیره اند.
    همین شاگردان بودندکه تعدادشان به 4000نفررسیدوعلوم
    اهلبیت رادرسراسرجهان پخش کردندومبداتحول علمی وفنی عالم اسلام شدند.همین شاگردان بودندکه بافلاسفه
    ومتکلمان بیگانه از خاندان پیامبر بمقابله برخاستند.وابوحنیفه ومالک بن انس وابن ابی لیلی وعمرو
    ابن عبیدپیشوایان فرق اسلامی راملزم ومجاب میکردندوبه
    آنهادرس میاموختند.علوم وفنون آنهابودکه جلوی انحراف
    عقایدمسلمانان راگرفت وافکارواندیشه هاوطرزفکرآنان را
    نسبت بعلوم اسلام تصحیح نمود.
    همین ها بودند که بامادی های عصر به معارضه برخاستند
    وباپاسخهای دندان شکن جلوی سمپاشی های آنان راسد
    کردندواسلام حقیقی رابرای آنهاکه اسلام را ازدریچه افکار
    اابوهریره و...میدیدند.تشریح کردند.
    بنابراین امام صادق چنان ازفرصت استفاده نمودومشغول
    کارمثبت واساسی خودکه هدف اصلی اسلام بود گردید که
    وقتی بنی امیه ازبین رفت وبنی عباس.دشمنان تازه اهلبیت روی کارآمدندومجددااقدام به محدودیت خاندان پیامبرنمودند.آنحضرت کارخودراکرده بود ودنیای اسلام پراز
    قال الصادق شده بود.
    کارامام صادق سرمشق بسیارخوبی برای امروزماست امروزجامعه شیعه بیش ازهرروزدیگراحتیاج بتشکیلات و
    سازمانهای علمی وعملی دارد.روحانیت شیعه بایدخودرا
    هماهنگ بادنیای تازه کند.برنامه های تحصیلی بایدبکلی
    دگرگون شودوازوجودفضلاودانشمندان وخطباونویسندگان
    دینی حداکثراستفاده شود.وازفرصتهای مناسب واوضاع
    مساعدروزگاراستفاده گرددوبطورکلی بیش از انکه دیگران
    بفکراصلاح ماباشند.بفرموده امیرمومنان:واغتنمواالفرص و
    نظم امرکم فرصتها را غنیمت دانسته وامور خود را روی نظم آورید.
    چنانکه نسل جوان مسلمان احتیاج دارندوباید برای انها فکری کرد.خود را منظم ومجهز به سلاح علمی وعملی نوین کنیم.
    ازگذشته هاپندگرفته وحالت یاس ونومیدی راکنارگذاشته
    وازدرس اموزنده امام صادق(ع)سرمشق بگیریم وتشکیلات
    کهنه و فرسوده خود را بسبک جهان پسندوبلکه اسلام پسندکنونی دراوریم ودرنظر داشته باشیم که مولای متقیان فرمود:حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا
                                                      .                               .
    وبلاگ معلم
    Moallem weblog
     


  برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
  نام کاربری
   
  تعداد بازدیدکنندگان : 8522


  Powered by BlogSky.com

  عناوین آخرین یادداشت ها