معلم:وب اساتید ومعلمان و دانش آموزان ایران اسلامی
  
 هدف کمک به دانش آموزان ومعلمان وخانواده هاست در زمینه های ریاضیات.نگرشهای دینی.علوم رایانه.فیزیک و.....
 
آرشیو
 
دوشنبه 20 فروردین‌ماه سال 1386
لزوم تشکیل وزارت امربمعروف ونهی ازمنکر
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
لزوم تشکیل وزارتخانه امربه معروف ونهی از منکر

 
In the name of God compassionate & merciful
بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت امربمعروف ونهی ازمنکر
تشکیلاتی برای پاسداری و تداوم انقلاب اسلامی
=========================
حکومت اسلامی ویژگیهایی داردکه تنها درخوداین سامانه
یافت می شود و نه درهیچ مورد دیگر.وزارت امربه معروف ونهی ازمنکراز جمله این ویژیگیها است چه تعبیر پرمعنی .
حرکت آفرینی.
ماموران این وزارتخانه چه وظیفه ای دارند؟
آنها بایدعامل حرکت درتمام دستگاهها وسازمانهای اجتماع
بسوی تحقق آخرین اهداف انقلاب اسلامی ونیزعاملی باز
دارنده دربرابرتمام جریانهای ضدانقلابی بوده باشند.
آنها باید بابرنامه منظمی پایه های همه نیکیها را در جامعه
مستحکم کندوباهرگونه کجروی و انحراف و بدی به پیکار با
اصول واساسی برخیزند.چراکه "امربمعروف ونهی ازمنکر"
مفهومش آنقدروسیع است که هرنیکی وبدی رادرزمینه ها
ی فکری وعینی وفردی واجتماعی وفرهنگی وسیاسی و
اقتصادی راشامل میشود.
هرگاه تعلیمات حرکت آفرین اسلام دراین زمینه پیاده شود
دگرگونیهای بنیادی درهمه زمینه های اجتماعی آشکارمی
شودوشاهدنوسازی درتمام زمینه ها خواهیم بود.
***
دراینجاممکن است دوسوال مطرح شود:
نخست اینکه مگرمساله امر بمعروف و نهی از منکر وظیفه
فردفردمسلمان نیست . چگونه میتوان یک چنین وظیفه ای
عمومی و همگانی را در چهار دیوار تشکیلات وزارتخانه ای
محدود ساخت.
ولی نبایدفراموش کردکه امربمعروف دارای دومرحله است
یک مرحله توصیه ونصیحت واندرز وراهنمایی داردکه مربوط
به عموم است ولی گاهی ازین مرحله فراترمیرود و احتیاج
به شدت عمل پیدا میشودکه اگر جنبه عمومی پیدا کند در
ازموارد توام باهرج ومرج خواهدبوددراین مورد بایدسازمان
یا اداره ای تحت نظرحکومت اسلامی.انجام آنرابعهده دار
شودولی این همان چیزی است که در قرآن مجید نیز ( در
سوره آل عمران آیه104) به آن اشاره شده است.
بنابراین نبایداین اشتباه برای گروهی ازمسلمانان پیداشود
وگمان برند که با تاسیس این وزارتخانه دربافت حکومت و
جمهوری اسلامی وظیفه آنان پایان میگیرد.بلکه بعکس کار
و وظیفه آنها قاطعتر و برنده ترخواهدشد زیرا درمواردی که
افرادعادی توانایی به انجام این دوظیفه بزرگ دارند بطوری
مستقیم اقدام میکنند و اگرهم به مشکلی برخوردند که به
شدت عمل احتیاج داشت می توانند با استمداد ازاین اداره
واختیارات آن به اهداف خود برسند.
سوال مهم دیگراینست که مادرتمام سامانه های حکومتی
دنیاتشکیلاتی به نام بازرسی داریم. وزارت امربه معروف و
نهی ازمنکر چه امتیازی براین بازرسیهادارد؟
ولی اگر به خصوصیات این دعوت اسلامی آشنا باشیم به
خوبی میدانیم که تفاوت میان این دوفوق العاده زیاد است
زیرا:
1-بازرسیهادرحدودقوانین کشوری انجام میگیردوموضوع آن
رسیدگی به تخلفهای قانونی است درحالی که این وظیفه
مهم اسلامی هرگزبه مسلمان نمیگوید بنشیندتاتخلفی به
انجام رسدانگاه برخیزدواقدام کندبلکه پیشگیری ازهرگونه
انحراف وظلم وفسادوگناه .ومانندان جزءاین برنامه است.
2-بسیاری از مسائل اخلاقی درجوامع انسانی وجود دارند
که مشمول قوانین روزمره نیست.مثلا"هیچ قانون اجتماع
برای کینه توزی و حسدو لجاجت و نفاق مادامی که جرمی
واقع نشده.مجازاتی قائل نیست ولی بدون شک برای پیش
گیری حوادث اجتماعی مبارزه بااین صفات زشت ومنکر در
جامعه بسیارلازم است.قانون امربمعروف و نهی از منکرنیز
دستورمبارزه بااین صفات را میدهد.
3-وظایف اخلاقی وبه اصطلاح غیرواجب هرچندظاهرا"بطور
مستقیم درسرنوشت اجتماعات اثرفوری ندارداماآثار دیگرو
غیرمستقیم و درازمدت آنها رانمیتوان انکارکرد . نیکوکاری و
انفاق.تعاون.نوع دوستی وامثال اینها همه از این قبیل می
باشد .قوانین موضوعه امروز دراینگونه مسائل سکوت می
نمایدولی قانون امربه معروف ونهی ازمنکربهمه اینها بطور
کامل میپردازد وتوجه دارد وبه مسلمانان توصیه می کندکه
براجرای صحیح این کارها نظارت دقیق داشته باشد.
4-سازمانهای بازرسی مسائل را از مجاری قانونی تعقیب
میکندوتنهاشکل و پرونده و محاکمه اداری و مانندآن دارد در
حالیکه دستورامربمعروف ونهی ازمنکرگاهی درشکل اندرز
ونصیحت.گاهی بصورت ملامت وسرزنش .زمانی به صورت
تشویق وگاهی بصورت مجازات آشکارمیگرددوازتمام کارها
ومسائل روانی وعاطفی و ایمان به خدا و مبانی مذهبی و
برای اینکار کمک میگیرد.
این قانون درنقش های مختلفی ظاهر می شود.در نقشها ی واعظوراهنماوخیرخواه ونصیحت کننده.فرمانده وقاضی
ومجازات گر.درحالی که نقش بازرسیها دربرابرآن بسیار کم
ومحدود است.
ماامیدواریم وزارت امربمعروف ونهی ازمنکر بتوانددور ازسر
وصدا و تشریفات چهره واقعی و اسلامی و انسانی خود را
نشان دهد و عظمت این قانون انقلابی و اسلامی رادرتمام
زمینه ها برای ملت ما ودیگر ملت هاروشن سازد.
وبه جامعه ماچهره ای ازهرنظرمبارز ومجاهد فی سبیل الله وانقلابی واسلامی و انسانی ودرعین حال عاطفی و انسانی ببخشدوانقلاب راستین اسلامی ما را پاسداری کند.
                                                                            .
وبلاگ معلم
MOALLEM WEBLOG

یکشنبه 19/1/1386-5:24
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
اعلام خطر به آزادگان جهان

بسم الله الرحمن الرحیم
اعلام خطر به آزادگان جهان
ای جهان بیدارشو؟ بین غول استکبار را
یارشوباما؟که عمرفتنه.سرخواهیم کرد
دیرجنبیدن.نجنبیدن بود.ازجای خیز؟
مازخون.بیداریت رابیشترخواهیم کرد
منطق ما.منطق سرخ حسین کربلاست
اقتدا بر زینب بیدارگر.خواهیم کرد
***
اتحادکفروالحادونفاق شرق وغرب
هان ببین.ماباخداعهدی دگر.خواهیم کرد
براساس تکیه برنیروی ذات لایزال
بردل مستکبران دون.شرر.خواهیم کرد
دست حق.برانقلاب ماست پشتیبان وما
نهضت مستضعفان رابارور.خواهیم کرد
باسلاح خون.سلاح دین وایمان وجهاد
خصم تادندان مسلح.خونجگرخواهیم کرد
***
مابنام منجی مستضعفان.مهدی.همی
بتگروبت پیشه وبت دربدرخواهیم کرد
گوشمالی برشیاطین جهان.خواهیم داد
کیدشان رابهرگیتی.بی اثرخواهیم کرد
مابیادخط جاویدان سرخ کربلا
بهردین.اندردیارخون.سفرخواهیم کرد
پانزده خردادوهفت تیروهشت شهرور
نهضت این ماه را.توفنده ترخواهیم کرد
***
دربغل.قرآن وبردستمان باشد سلاح
ماجهان.آزاد.ازهرشوروشر خواهیم کرد
باسخن.بامشت.باخون.ای بساباسنگ گور
باطل بیچاره رابیچاره تر.خواهیم کرد
خط پاک نوح وابراهیم وموسی ومسیح
باقیام خود.خط حق.سرخ تر خواهیم کرد
تاقیام"مهدی"موعود با شمشیر"لا"
هر"اله" کاذبی را نفی سر.خواهیم کرد
"قم:شفیعی مازندرانی"
                                                                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

یکشنبه 19/1/1386-5:21
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
`پیامبر(ص)فرمودند:

بسم الله الرحمن الرحیم
پیامبراسلام(ص):
یاعلی.خلقت اناوانت من شجره واحده.انااصلهاوانت فرعها
ای علی.من وتوازیک درخت آفریده شده ایم.من ریشه آن
درختم وتو تنهءآن.
                                        منتخب میزان الحکمه حدیث436
این صدرالخلائق ذوالبروالتقوی
کجاست آن صدر خلائق وصاحب خیرونیکی وتقوی.
Where is the master of all creatures who posses virtue and goodness
(فرازی از دعای ندبه)
                                                                          .           
السلام علیک یاصاحب الزمان(ع‍ج)
همه منتظرند.چشم به افق دوخته اند.اشک درچشمانشان
حلقه زده.زمین وآسمان هم ازاینهمه ظلم وستیز به ستوه
آمده اند.دستهای نیازروبه آسمان اوج گرفته اند.
آوای دلنشین"اللهم عجل لولیک الفرج..."درفضاطنین انداز
شده.همه سراپاگوشند.وبرای شنیدن ندای آسمانی:
"اناالمهدی(عج)"لحظه شماری وبی تابی میکنند.
همه می دانند که میایی و بهار را به زمین سرد وخزان زده
هدیه میکنی.همه ازتو میگویند وآمدنت راانتظارمیکشند.
اما مهدی جان به منتظران بی قرارت بگو تاکی؟
                                                                            .
از:مجله پیشگامان
                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 8522


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها