معلم:وب اساتید ومعلمان و دانش آموزان ایران اسلامی
  
 هدف کمک به دانش آموزان ومعلمان وخانواده هاست در زمینه های ریاضیات.نگرشهای دینی.علوم رایانه.فیزیک و.....
 
آرشیو
 
دوشنبه 20 فروردین‌ماه سال 1386
میلادپیامبراسلام وامام جعفرصادق علیهاسلام مبارکباد
تبریک میلاد پیامبر اسلام و میلاد امام جعفر صادق (ع)

بسم الله الرحمن الرحیم
In the name of God compassionate & merciful
میلادپیامبراسلام(ص)وامام جعفرصادق(ع)مبارک باد
وبلاگ معلم.سالروز تولدپیامبروحدت حضرت محمدبن عبدالله(ص) ومیلادششمین پیشوای امامت ورهبری
حضرت امام جعقر صادق(ع) را به مهدی موعود امام زمان   عجل الله تعالی فرجه و به عموم مسلمانان عالم
وهموطنان ایرانی و همه شیعیان وموحدین وآزادگان در
سراسر جهان.تبریک و تهنیت عرض نموده وبرای همگان
از درگاه خداوندمتعال آرزوی سعادت وبهروزی وموفقیت
روزافزون داردوبه این مناسبت سخنان گهربارپیامبراعظم
(ص) و امام جعفرصادق(ع) پیشوای نهضت جعفری را به
حضور شما تقدیم می کنیم باشد که سیره و زندگی این بزرگان رانصب العین خودقرارداده وبطورعملی درزندگی
و وفای به عهدهای خودو تحقق بخشیدن به وعده های
خویش ازآنهابهره جوییم .چراکه خداوندمتعال میفرمایند:
"به عهدمن وفا کنیدتابه عهدشماوفاکنم"ابتدا سخنان پیامبر رحمت(ص) تقدیم می شود باشد که رهگشای
آینده ما و شما باشد:
طوبی لمن منعه عیبه عن عیوب المومنین
خوشابحال آنکس که اصلاح عیوب خویشتن.ازپرداختن به عیوب دیگران بازش دارد.
ملعون من القی کله علی الناس
هرکس انگل دیگران باشددرنظرخداوند منفوراست.
فضل العلم احب الی من فضل العباده
ازنظرمن دانش پژوهی.ازعبادت خدای برتر است.
خیارکم احینکم اخلاقا" الذین یالفون ویوءلفون
بهترین شماآنانندکه اخلاق پسندیده دارند.آنسان که هم آنان با دیگران می جوشند و هم دیگران با آنان.
من عمل علی علم کان مایفسداکثر ممایصلح.
هرکس ندانسته به کاری دست زندبیش ازآنکه اصلاح کند.تباه می کند.
من اذاع الفاحشه کان کمبدئها
هرکس عمل زشت دیگری رادرذهنهااندازدگویی خودکننده
آن کار است.
لاتماراخاک ولاتمازحه ولاتعده فتخله.
بادوست خودجدال(پرچانگی)مکن.شوخی مکن.وهرگزوعده ای مده که خلف کنی.
من اتی الیکم معروفا"فکافئوه وان لم تجدوافاثنوا
چون کسی به شما هدیه ای داد جبران کنید.اگرنمی توانید
شفاها"سپاس گذاری نمائید.
لاتعمل شیئا"من الخیرریاءولاتدعه حیاء
هرگزکارنیک رابه منظورخودنمایی انجام مده.ونیزبه خاطرشرم آنرا ترک مکن.
من سن سنه حسنه فله اجرمن عمل بها
هرکس رسمی پسندیده پدیدآورد.پاداش عمل کنندگان به آن رسم برای اونیزخواهد بود.
لاخیرفی السرف ولاسرف فی الخیر
زیاده روی ناپسنداست.امادرکارنیک زیاده روی مفهومی ندارد.
القرض تمرمرالسحاب
فرصتها.چنان ابرها میگذرند.
الظفربالجزم والحزم.
تصمیم قاطع واحتیاط.مقدمه پیروزی است.
ان لله فی ایام دهرکم نفحات الافترصدوالها.
هرروزنسیم الهی میوزد(فرصت وزمینه موفقیت بدست میاید)همی درصدداستفاده ازآن برآیید.
صل من قطعک واحسن الی من اساء الیک.
باکسی که ازتوبرید.بپیونو وبه کسی که به تو بدکردنیکی کن.
من نظرالی مافی ایدی الناس طال حزنه
هرکه به مال مردم نظراندازد.پیوسته اندوهگین باشد.
اذا اشارعلیک العاقل الناصح فاقبل.
هرگاه خردمندی خیرخواه ترا نصیحت کرد.بپذیر.
خلقان لایجمعان فی مومن الشح وسوءالخلق.
دوخوی است که درمومن نیست.حرص وکج خلقی.
طوبی لمن انفق الفضل من ماله وامسک الفضل من قوله
خوشابحال آنکس که. زیادی مال خودراببخشدوازسخن گفتن زیادخودداری کند.
من زار اخاه المومن الی منزله لاحاجه له کتب من زوارالله.
هرکس به ملاقات دوست مسلمان خودبرود.درصورتیکه نیازی به اونداشته باشد.گویی خداراملاقات کرده است.
من قضی لاخیه المومن حاجه قضی الله له حوائج کثیره.
هرکس نیازبرادرمسلمان خودرابرآورد.خداوندبسیاری ازحاجات اورابرآورد.
شرالناس من اکرمه الناس اتقاءشره.
بدترین مردم کسی است که مردم ازترس اورا احترام کنند.
انهاک عن ثلاث خصال.الحسد.والحرص.والکبر.
ترا ازسه خوی ناپسندنهی میکنم:رشک.آزو کبر.
المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه.
مسلمان کسی است که مسلمانان ازدست وزبان او درامان باشند.
کثره الجوائج الی الناس مذله.
ازمردم زیاد خواهش کردن.مایه ذلت است.
ایاک واللجاجه فان اولهاجهل واخرها ندم.
ازلجاجت دورباش.چه این خوی درآغازازنادانی سرچشمه می گیردودرپایان مایه پشیمانی است.
ماکرهته لنفسک فاکره لغیرک ومااحببته لنفسک فاحبه لاخیک.
آنچه رابرای خودنپسندی برای دگری هم مپسندوهرچه رابرای خویشتن میخواهی برای دوست خودنیز بخواه.
احسن خلقک مع اهلک وجیرانک ومن تعاشروتصاحب من الناس.
باخویشان وهمسایگان وهرآنکس که بااومحشورودوستی.خوش اخلاق باش.
لاعباده کالتفکرلامظاهره اوثق من المشاوره.
هیچ عبادتی چون فکرکردن نیست وهیچ پشتیبانی مطمئن
تر از مشورت نیست.
ایاک وکثره الضحک فانه یمیت القلب.
ازخنده زیاد بپرهیز.چه خنده زیادموجب دل افسردگی میشود.
اغتنم خمسا"قبل خمس شبابک قبل هرمک.وصحتک قبل سقمک.وغناک قبل فقرک.وفراغک قبل شغلک وحیائک قبل موتک.
پنج چیزراپیش ازپنج چیزغنیمت شمار.جوانی راپیش ازپیری
.سلامت بدن راپیش ازبیماری.بی نیازی راپیش ازتهیدستی
.آسایش خاطرراپیش ازگرفتاری.وزندگی راپیش ازمرگ.
الجلیس الصالح خیرمنالوحده والوحده خیرمن جلیس السوء
همنشین خوب ازتنهایی بهتراست وتنهایی ازهمنشین بدبهتر.
لاتکن عیابا ولامداحا ولاطعانا ولامماریا.
هرگزعیبجو.چاپلوس.طعن زن وستیزه گرمباش.
المجالس بالامانه وافشاءسر اخیک خیانه
همنشینی بایدتوام باامانت باشدورازدوست رافاش کردن خیانت است.
انهاک عن الهجران وان کنت لابدفاعلا"فلاتهجره فوق ثلاثه ایام.
ترازدوری وقطع رابطه(قهر)بادیگران نهی میکنم واگرروزی ناچاربه قطع رابطه شدی بیش ازسه روزنباشد.
اولی الناس بالعفواقدرهم علی العقوبه.
سزاوارترین مردم به گذشت کسی است که بتواندبهترانتقام بگیرد.
اعظم الناس قدرا"من ترک مالایعنیه.
ارجمندترین مردم کسی است که آنچه برایش سودی ندارد
رها کند.
احسن زینه الرجل السکینه مع الایمان.
ارزنده ترین زیورانسان.آرامش توام با ایمان است.
ایاک ان تشتم مسلما اوتکذب صادقا".
مبادامسلمانی رادشنام دهی یاراستگویی راتکذیب کنی.
لیس اسرع عقوبه من بغی.
هیچ کیفری سریعتر ارکیفرظلم نمی باشد.
                                                                            .
برگرفته از:چهل سخن
استادمحمدحسین حجازی
                                                                            .
حضرت جعفربن محمدملقب به صادق فرزندامام محمدباقر
(ع) در دوره حساسی از تاریخ اسلام زندگی می کردیعنی
دوران زوال بنی امیه وروی کارآمدن بنی عباس.
امام صادق(ع)پیشنهادخلافت رانپذیرفت زیراازیک طرف کار
های جنایتکارانه و  تباهکاریهای بنی امیه بدان زودیها قابل
اصلاح نبودوازطرف دیگربنیاد چنان خلافتی برپیمانشکنی و
غدربود نمیتوانست مورد قبول امام قراربگیرد. زیرا بنیانگزار
 نظام جدیدانتظارهایی برخلاف شیوه عادلانه امام وخاندا ن
علی(ع)داشتندوامام زیربارآنها نمی رفت.
عباسیان درابتداحکومت خود.چون ازحیثیت خاندان هاشم و
علاقه مردم به آل علی استفاده می کردند وبه تحکیم وضع خودمیپرداختند.امام صادق(ع)نیزازاین موقعیت نسبتا"خوب
ومناسب برای نشرمعارف واقعی اسلام.ترویج علم.وتدوین
فقه مذهب شیعه . حسن استفاده را نمود . ومجلس درس
وسیعی تشکیل داد و به گفته برخی مورخان 4000نفر در
محضردرسش.در رشته های مختلف علوم استفاده کردند
بدان جهت که فقه مذهب شیعه امامی بوسیله آن حضرت
تدوین شد.مذهب مارا"جعفری"نامیدند.
تعدادی ازسخنان آن حضرت به نقل از کتاب40سخن استاد
محمدحسین حجازی تقدیم می شود امیداست که چراغی
فراسوی آینده ما و شما باشد وهمه ما را به جامعه فاضله
نبوی بیش ازپیش نزدیک نماید.به امیدکمی گفتار وبسیاری
عمل . که بفرموده امام موسی کاظم(ع) ازخصوصیت های
مومنان است:
من کشف حجاب عیره تکشف عورات بیته.
کسیکه پرده ازروی اسرار دیگری برداشت.رازهای پنهانی
او آشکار شود.
من سل سیف البغی قتل به.
هرکس تیغ ستم برکشد.باهمان تیغ کشته شود.
من احتفربئرا"لاخیه سقط فیه.
هرکس چاهی برای برادرودوست خودبکند.درآن فروافتد.
من دخل مداخل السوءاتهم.
هرکه قدم براههای بدبگذارد.موردتهمت خلق واقع شود.
ثلاث یحجزن المرءعن طلب المعالی:قصرالهمه وقله الحیله
وضعف الرای.
سه چیزشخص راازرسیدن به ارزشهای عالی بازمیدارد.
دون همتی وناتوانی درچاره جویی وسستی اراده.
ثلاثه تذل علی کرم المرء:حسن الخلق وکظم الغیظ وغض
الطرف.
سه چیز ازبزرگواری شخص حکایت میکند:خوشرویی وفرو
بردن خشم وچشم ازنگاه بد بستن.
ثلاثه تعقب الندامه:المباهاه.والمفاخره والمعازه.
سه چیزاست که پشیمانی ببار میاورد:برخ کشیدن وبه
گذشتگان خویش بالیدن وازدیگران برتری جستن.
الجهل فی ثلاث:فی تبدل الاخوان والمنابذه بغیربیان والتجسس عمالا"یعنی.
سه چیز نشانه ناتوانی است:عوض کردن دوستان وترک دوستی بی دلیل وتجسس ازآنچه سودی ندارد.
الرغیه فی الدنیا تورث الحزن والغم والزهد فی الدنیاراحه
القلب والبدن.
علاقه بدنیا موجب عم واندوه میگردد.وبی علاقگی به دنیا
آسایش تن وجان را بدنبال میاورد.
انما یومر بالمعروف وینهی عن المنکر مومن فیتعظ اوجاهل
فیتعلم فاما صاحب سوط وسیف فلا".
تنها دودسته ازامربمعروف ونهی ازمنکر بهره مندمیشوند :
اول مومنین که اصولا"نصیحت پذیرندودسته دوم نادان می
باشند که از اندرز پند میاموزند.ولی صاحبان قدرت وصولت
زیربار امربمعروف ونهی ازمنکر نمی روند.
بروا ابائکم یبرکم وابناوکم.
پدران خود را گرامی دارید تا فرزندان شما.بشما احترام کنند.
عفوا عن نساءالناس تعف نساوکم.
ازناموس مردم چشم بپوشید.تادیگران از زنان شماچشم
بپوشند.
العامل علی غیر بصیره کالسائرعلی غیرطریق فلاتزیده سرعه السیر الا بعدا".
کسیکه دست بکاری بزنددرحالیکه درآن کارواردنباشد.مثل
کسی است که بیراهه میرودوهرچه برسرعت خودمیافزاید
از هدف خود فاصله میگیرد.
لیس لملول صدیق ولالحسود غنی.
اشخاص ملول هرگز دوست نخواهند داشت واشخاص حسود روی بی نیازی نخواهند دید.
کثره النظر فی الحکمه تلقح العقل.
دقت وتفکردرعلوم.عقل راباورمیکند.
احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی.
عزیزترین دوستان من کیست که عیوب مرا برایم تحفه بفرستد.(یعنی برایم بگوید.).
مجامله الناس ثلث العقل.
یک سوم خردوعقل اجتماعی.سازش بامردم است.
کل حدیث جاوز الاثنین فاش.
هرسخن که از دونفر تجاوز کرد .برملا میشود.
ضع امراخیک علی احسنه.ولاتطلبن بکلمه خرجت من اخیک
سوءوانت تجد لها فی الخیر محملا".
رفتار دوستان خود را به بهترین وجه تفسیر کن و هرگاه سخنیآنان سرزد اگر بتوانی محملی معقول برای آن پیدا
کنی .تعبیر مکن.
علیک باخوان الصدق فانهم عده فی الرخاءوجنه البلاء.
بکوش دوستان باوفابدست آور.چه اینان دردوره گشایش و
شادمانی برای تو پشتیبان و در زمان گرفتاری سپر بلا
خواهند بود.
لاتفتیش الناس عن ادیانهم فتبقی بلا صدیق.
هرگزازمعتقدات مردم جستجو مکن.که تنها خواهی ماند.
لیس الایمان بالتحلی ولابالتمنی.لکن الایمان ماخلص فی
القلوب وصدقته الاعمال.
ایمان به تظاهر و آرزو های خام نیست . ایمان یعنی نیت خالص برای خدا و رفتاری که آن نیت راگواهی کند.
المشی المستعجل یذهب ببهاءالمومن ویطفیءنوره.
باشتاب راه رفتن ارزش انسان راکم میکندوجلوه اوراازبین
میبرد.
سته لاتکون مومن:العسر.والنکد والحسد واللجاجه والکذب
والبغی.
شش خصلت ناپسند هرگز در مسلمان یافت نشود : ستم کردن به مقروض.بی خیری.حسادت. لجاجت .دروغگویی و
ستمگری.
المومن یداری ولایماری.
مسلمان بادیگران مدارا میکند وهرگزجدال وپرچانگی نمی
کند.
من اعتدل یوماه فهو مغبون.
هرکه دوروزاز عمرش مثل هم باشد مغبون شده است.
(یعنی بایدهرروز نسبت به روزگذشته کسب خیریافضیلت
دیگری کرده باشددربرابر عمری که ازدست داده.وگرنه مغبون است و عمرش تلف شده به حساب آید.).
من کان فی غده شرا" من یومه فهومفتون.
هرکه فردایش از امروزش بدترباشد.گول خورده است.
لجاهل سخی خیر من ناسک بخیل.
نادان بخشنده .بسی ازعابدتنگ نظربهتراست.
المومن اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق واذارضی لم یدخله رضاه فی باطل.
مسلمان هرگاه خشم گیرد پا از مرز حق و انصاف بیرون نگذاردوچون خوشحال باشدبه تباهی ونادرستی نگراید.
من اخلاق الجاهل الاجابه قبل ان یسمع والمعارضه قبل ان
یفهم والحکم بمالایعلم.
ازنشانه های شخص نادان اینست که:بدون آنکه بشنود
سوال چیست.جواب میدهد.وبدون بررسی درصددمقابله
برمیاید.ونادانسته درمسائل قضاوت میکند.
الداعی بلاعمل کالرامی بلاوتر.
اندرزگویی که خوداهل عمل نیست.چون تیراندازیست که
کمان ندارد.
التقدیر نصف العیش.
اندازه نگاهداشتن در صرف اموال نیمی از زندگی است.
قله العیال احدالیسارین.
کمی عائله یکی از راحتیهاست.
ما عال من اقتصد.
هرگز تهی دست نشد کسی که در زندگی میانه روی را
رعایت کند.
المعروف زکاه النعم.
بخشش .بمنزله زکاه نعمتهای خداست.
الشفاعه زکاه الجاه.
وساطت.زکات مقام است.
العفو زکاه الظفر.
کذشت .زکات پیروزی است.
لایتم المعروف الابثلاثه:تعجیله وتصغیره وستره.
کمال هرکاردرسه چیز است:شتاب کردن درآن وناچیز
دانستن آن وپنهان داشتن آن.
من ایقظ فتنه فهوا اکلها.
هرکه فتنه ای را دامن بزند.خود نیز بدان گرفتارشود.
السریره اذاصلحت قویت العلانیه.
باطن شخص که اصلاح شود .رفتارظاهری شخص استوار
ترشود.
                                                                               .
وبلاگ معلم
Moallem weblog
   
 
  

چهارشنبه 15/1/1386-0:34
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
یوم الله12فروردین مبارک باد

بسم الله الرحمن الرحیم
In the name of God compassionate & merciful
یوم الله12فروردین مبارک باد
مبارزات قهرمانانه و حق طلبانه ملت مسلمان ایران در22
بهمن 1357به ثمر نشست وپایه های حکومت جبارانه و
سمتگرانه پهلوی فروریخت.وبرای تثبیت جمهوری اسلامی
ورسمیت یافتن آن درروز12فروردین 1358به تحقق پیوست
و بهمین جهت 12فروردین روزی بزرگ و فراموش نشدنی و
درتاریخ کشورماست.
در چنین روزی ملت سلح شور و انقلابی وبپاخاسته ایران با
شکوه هرچه تمامتر به پای صندوق های رای رقتندو بادادن رای آری به جمهوری اسلامی (2/98%).رشدالهی وانسان
گرایانه و معنوی خود را به اثبات رسانیدند و خط بطلانی بر
همه نقشه های فرصت طلبان و جهانخوران کشیدند.
وبلاگ معلم این روز تاریخی را به آقا امام زمان (عج) و ملت
بزرگ ایران وهمه شیعیان و آزادگان درسراسرعالم تبریک و
تهنیت عرض می نماید و امیدوار است که همگی باعمل به همه قولهای خود درمواقع مختلف در تثبیت بیشترجمهوری
اسلامی ونمونه قدمهای موثری برداریم.
                                                                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog
 

یکشنبه 12/1/1386-0:37
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سالروزآغازامامت و ولایت حضرت مهدی(ع)مبارک باد

بسم الله الرحمن الرحیم
In the name of God compassionate & merciful
وبلاگ معلم.سالروز امامت حضرت امام زمان مهدی موعود
ولیعصر(عج)رابه همه عاشقان وشیفتگان آن حضرت وهمه
ایرانیان وشیعیان و مسلمانان وموحدین وآزادگان ومحرومین
و مستضعفان در سراسر عالم تبریک و تهنیت عرض مینماید
و امیدوار است که باعنایت به سخنان وشیوه ورفتارآن عزیز
و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بتوانیم اسباب
ظهور بزرگ منجی عالم بشریت مهدی فاطمه(س) رافراهم
سازیم.
استاد فرزانه محمد حسین حجازی در کتاب چهل سخن در
مورد امام مهدی(عج) میفرمایند:
تنها فرزند امام یازدهم درسپیده دم نیمه شعبان255هجری
درشهرسامراء پایتخت خلافت عباسی دیده به جهان گشود
ویرا"محمد"نامیدندوولادتش راازتوده مردم بویژه جاسوسان
بنی عباس پنهان داشتندزیراحکومت وقت اراین کودک نامور
که مژده قیام جهان گسترودادپرور ویراپیامبراسلام(ص)داده
بودسخت هراس داشتندونقشه نابودی اورامیکشیدند.
دردوران حیات پدر.فقط روستان خاص وشیعیان خالص امام
توفیق می یافتندتاویرازیارت کنندوچون امام حسن عسگری
(ع)در260هجری به شهادت رسیدپیگیری شدیدخلیفه وقت
عباسی برای یافتن و کشتن امام مهدی ( عج ) سبب شدتا
حجت خدا "غیبت" اختیارکندو دور ازمردم وپنهان ازانظارآنان
زندگی کند.
دوران نهانزیستی حضرت قائم(عج)بدو دوره تقسیم میشود
غیبت صغری وغیبت کبری.درغیبت صغری مردانی پاکنهاد و
مورد اعتمادبه مقام نیابت و وکالت ازطرف امام منصوب می
شدندونوشتارهای حضرت مهدی(عج)راکه"توقیع"نام گرفت
و پاسخ درخواستهای شیعیان بودبه مردم می رساندندلکن درغیبت کبری که از329هجری آغازشداین مقام نیابت خاص
ازمیان رفت ودیگرکسی مانند نواب غیبت صغری بمکان وجا
ومسکن امام آگاهی نداردونمیتواندبدلخواه خودبه حضورش
باریابد.اگرچه گاهگاهی خودآن سرورعزیززهراازروی لطف و
رافت به برخی ازشیعیان پاکدل افتخار دیدارجمال نورانی یا
دریافت دستخط گرامیش را عطا فرموده است.
با وجودمسئله غیبت باز هم کلمات گهربار و دلنشینی ازاین
امام عزیزوحجت خدابرزمین.درضمن ملاقاتها یا درمتن توقیع
هانقل شده است که درک مفاهیم عالی آن گفتار ها نیازبه
تعمیق وژرف نگری داردومادراینجاپاره ای ازآنهارا که ساده
تر بود درج نموده ایم تا روشنی بخش دیده ودل ارادتمندان
حضرتش باشد.
بهرحال اینک بیش ازهزارویکصدوشصت ونه سال ازعمر پر
برکت وشریف امام مهدی(عج)می گذرد و شیعیان راستین
همواره میکوشندومیجوشندومیخروشندو هر آن پا برکاب و
گوش بفرمان وچشم براهند تا کی قیام شکوهمندوی آغاز
گرددوجهان تیره وستمدیده درپرتوحق و عدالت سامان بجا
وحقیقی خویش رابازیابد
بامیدآنروز
                                                                                .
اناالمهدی.اناقائم الزمان.
منم مهدی.منم قائم زمانه.
اناالذی املاءهاعدلا"کماملات جورا".
منم که زمین راازعدالت پرکنم همانگونه که ازستم آکنده
باشد.
انابقیه الله فی ارضه.
منم بازمانده(حجتهای)خدادرزمین.
اناالمنتقم من اعدائه.
منم انتقامجوازدشمنان خدا.
اناخاتم الاوصیاء.
منم فرجام اوصیاء پیامبر.
وبی یدفع الله عزوجل البلاءعن اهلی وشیعتی.
وخداوندبسبب من ازخاندان وشیعیانم بلا رادورمیگرداند.
واماظهورالفرج فانه الی الله تعالی ذکره.
واماظهورفرج.پس بسته باراده خدای متعال است.
وکذب الوقاتون.
وکسانیکه وقتی برای ظهور تعیین کننددروغگویند.
اکبرواالدعاءبتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم.
برای شتاب درگشایش کلی وهمگانی بسیاردعاکنیدکه به
راستی فرج شمادرهمین است.
انه لم یکن لاحد من آبائی الاوقد وفعت فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه.
همانا هیچیک از پدران من نبود مگر اینکه بیعتی از گردنکش
زمانش بگردن داشت.
وانی اخرج حین اخرج ولابیعه لاحدالطواغیت فی عنقی.
ومن بپاخواهم خاست درحالیکه پیمان هیچیک ازگردنکشان
برگردنم نیست.
واماوجه الانتفاع بی فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس اذا
غیبتها عن الابصارالسحاب.
و اما چگونگی بهره وری از من در غیبتم چون بهره وری از
آفتاب است آنگاه که ابرها آنراازدیده ها پوشیده دارند.
واماالحوادث الواقعه فارجعوافیهاالی رواه حدیثنافانهم حجتی علیکم وانا حجه الله علیهم.
وامادر رویدادهای تازه.پس به راویان حدیث مارجوع کنیدکه
آنهاحجت من برشماو من حجت خدابرآنهایم.
فانایحیط علمنابانبائکم ولایعزب عناشیی من اخبارکم.
پس براستی که علم مابراوضاع شمااحاطه داردوهیچ چیزاز
احوال شمابرماپوشیده نیست.
اناغیرمهملین لمراعاتکم ولاناسین لذکرکم.
همانادر رعایت حال شماکوتاهی نمیکنم ویاد شماراازخاطر
نمیبرم.
فلیعمل کل امری منکم مایقرب به من محبتنا.
پس هریک ازشمابایدبآنچه بوسیله آن به دوستی مانزدیک
میگرددعمل کند.
ولیتجنب مایدنیه من کراهیتناوسخطنا.
وبایدازآنچه بوسیله آن بناخشنودی وخشم ما میرسد.
بپرهیزید.
فمایحبسناانهم الامایتصل بناممانکرهه.
پس ماراازایشان دورنمیداردمگرآنچه ازناخشنودیهاوناگواری
ها که بما میرسد.
امااموالکم فلانقبلهاالالتطهروافمن شاءفلیصل ومن شاء
فلیقطع.
اما اموال شما پس آنهارا نمی پذیرم مگربه خاطر اینکه پاک شوید.پس هرکه میخواهدبپردازدوهرکه نمیخواهدنپردازد.
من اکل من اموالنا شیئا"فانمایاکل فی بطنه نارا"وسیصلی
سعیرا".
هرکس ازاموال ماچیزی بناحق بخوردپس گویاآتش بدرونش
سرازیرساخته وبزودی در دوزخ افکنده خواهد شد.
طلب المعارف من غیرطریقنااهل البیت مساوق لانکارها.
جستجوی معارف جزازراه ما خاندان پیامبر برابر باانکارما
خواهدبود.
ان الله تعالی لم یخلق الخلق عبثا"ولااهملهم سدی.
براستی خدای متعال مردم رابیهوده نیافریده وبیکاره رها
نساخته است.
بعث محمدا"(ص)رحمه للعالمین وتمم به نعمته.
خداحضرت محمد(ص)رابرانگیخت تارحمتی برای جهانیان
باشد.ونعمتش رابوجوداوتمامی بخشید.
وختم به انبیائه وارسله الی الناس کافه.
وپیامبرانش را به او پایان داد و او رابسوی همگی انسانها فرستاد.
ان الارض لاتخلومن حجه اما ظاهرا"وامامغمورا".
همانا زمین ازحجت خدا .خواه آشکارباشدیاپنهان.خالی
نمی ماند.
ابی الله عزوجل للحق الا اتماما"وللباطل الازهوقا"
خدای متعال اباداردبرای حق . مگر اینکه باتمامش رساندو
برای باطل .مگراینکه نابودش فرماید.
اقدارالله عزوجل لاتغالب وارادته لاتردوتوفیقه لایسبق.
تقدیر های خدای بزرگ مغلوب نمی شودو اراده اوسرکوب
نمیگرددوبرتوفیق اوهیچ چیز پیشی نمیگیرد.
انه لیس بین الله عزوجل بین احدقرابه.
همانامیان خدا باهیچکس خویشاوندی نیست.
ماارغم انف الشیطان بشیی افضل من الصلوه فضلهاوارغم
انف الشیطان.
هیچ چیزی بمانند نماز بینی شیطان رابخاک نمی سایدپس
نمازبگزاروبینی شیطان رابخاک بمالان.
سجده الشکرمن الزم السنن واوجبها.
سجده شکر از لازم ترین و واجبترین سنت های مستحبی است.
اعوذبالله من العمی بعدالجلاء.
پناه برخدا از نابینایی.پس از روشنایی.
ومن الضلاله بعدالهدی.
واز گمراهی پس از هدایت.
ومن موبقات الاعمال ومردیات الفتن.
واز رفتارهلاکت بار وفتنه های نابودکننده.
ان استر شدت ارشدت واذ طلبت وجدت.
اگرخواستارهدایت ورشدباشی.ارشادخواهی شدواگرجویا
شوی.می یابی.
فاغلقواباب السوال عما لایعنیکم.
پس ازآنچه بکارتان نیاید .پرستش مکنید.
لاتتکلفواعلم ماقدکفیتم.
وخود رابرای دانستن آنچه کفایت شده ایدبزحمت نیندازید.
ان الحق معناوفینالایقول ذلک سواناالاکذاب مفتر ولایدعیه
غیرناالاضال غوی.
براستی که حق باماودردست ماست جزماهرکه این داعیه
برزبان آرد دروغگو و دروغزن وگمراه و گمگشته میباشد.
قلوبنااوعیه لمشیه الله فاذاشاءشئنا.
دلهای ما ظرف مشیت خداست . پس هرگاه او بخواهد ما
خواهیم خواست.
                                                                             .
وبلاگ معلم
Moallem weblog


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 8522


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها