معلم:وب اساتید ومعلمان و دانش آموزان ایران اسلامی
  
 هدف کمک به دانش آموزان ومعلمان وخانواده هاست در زمینه های ریاضیات.نگرشهای دینی.علوم رایانه.فیزیک و.....
 
آرشیو
 
چهارشنبه 3 مرداد‌ماه سال 1386
تسلیت شهادت امام هادی (ع) و چندین مطلب قشنگ دیگر
جدید
مذهبی
تسلیت شهادت امام هادی (ع)

بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت امام هادی(ع) تسلیت باد
وبلاگ معلم.سالروز شهادت امام علنقی (ع) را به همه
دلسوختگان خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض نموده
وامیدوار است که:
رفتار و کردار و سنت آن عزیز پروردگارعالم سرمشق همه
آرزومندان آنحضرت و مسلمانان و شیعیان وهمه آزادگان در
سراسر ایران و همه ممالک اسلامی و غیر آن و تمام جهان
قرار گیرد و نمونه ای برای پیروی همگان باشد.
امام علی النقی(ع)درسال212هجری درمدینه متولدشد.
درسنین جوانی پدربزرگوارخودراازدست داد.زندگی او
مصادف بادوران متوکل عباسی منفورترین خلیفه عباسی
بود.درسن30سالگی امام.والی مدینه برای متوکل نامه ای
نوشت ودرآن نامه ازمحبوبیت امام هادی وخطری که ممکن
است پیش آیدسخن گفت .متوکل گرچه به ظاهر والی را
عزل کرد.ونامه اوراتکذیب کرد.امااز امام تقاضاکردتامحرمانه
به جانب اوبرود وسرانجام با اصرار امام را وادار کرد تا به سامراحرکت کند.متوکل واطرافیانش ستمگری زیادی می
کردند وبیت المال رامیخوردند.ولی بازهم متوکل ازمعروفیت
ومحبوبیت امام میترسیدتاسرانجام آن حضرت درسال254
پس از 42سال عمر شهیدشد.
سخنانی ازین بزرگوار را تقدیم میکنیم باشد که بطور عملی سرمشق ما و شما قرار گیرد
چونکه به اندازه کافی گفته ایم .اگرچه تذکربازهم مفید
میباشد اما امروز روز عمل واز قوه به فعل درآمدن شعار
های ماست.تابتوانیم جامعه فاضله و نمونه اسلامی و آن
مدینه فاضله را بسازیم.
من هانت علیه نفیه فلاتامن شره.
هرکس برای خود ارزشی قائل نبود.ازشرش بپرهیز.
الدنیاسوق ربح فیها قوم وخسر آخرون.
دنیابازاری استکه برخی درآن بهره مندشوندوگروهی زیان
ببینند.
السهر الذ للمنام.
بیداری لذت خواب را می افزاید.
الجوع یزیدفی طیب الطعام.
گرسنگی لذت خوراک را افزایش میدهد.
اذکر حسرات التفریط باخذ تقدیم الحزم.
احتیاط ودوراندیشی راپیشه کن وپشیمانی زیاده روی رااز یاد مبر.
خیر من الخیر فاعله.
خوبتر از خوب.انجام دهنده خوبی است.
شر من شر جالبه.
بدترازهربد.بوجودآورنده بدی است.
اجمل من الجمیل قائله.
زیبا تر ازسخن.گوینده آن است.
وارجع من العلم حامله.
ارزنده ترازهر دانش.شخصی است که دارنده آن دانش است.
من رضی عن نفسه کثرالسا خطون علیه.
هرکه از خود راضی شد.مورد خشم بسیارقرار گیرد.
الغنی قلةتمنیک.
کمی آرزو .بی نیازی است.
الفقر شرة النفس وشدة القنوط.
فقر یعنی طمع و نومیدی.
الراکب الحرون اسیر نفسه والجاهل اسیرلسانه
کسی که گرفتارهوس شدمانندکسی است که برقاطر
چموشی سوارشده باشد.وشخص نادان گرفتار زبان
خویش است.
الناس فی الدنیا باموال وفی الاخره باالاعمال.
مردم دراین جهان بوسیله ثروت شناخته میشوند ودر
آخرت بوسیله اعمالشان.
العجب صارف عن طلب العلم.
خودپسندی انسان راازیادگرفتن بازمیدارد.
المقادیر تریک مالایخطر ببالک.
مقدرات آنچه بذهن تونرسیده برایت آشکار میکند.
الحکمة لاتنجع فی الطباع الفاسدة.
اندرز ونصیحت درنهادهای فاسداثری نخواهدداشت.
المراء یفسد الصداقه القدیمة.
کشمکش های لفظی.دوستی های ریشه دار راتباه
میکند.
ایاک والحسدفانه یبین فیک والاعمل فی عدوک.
ازحسد دوری کن چه اثرآندر خودت ظاهرمیشود.ودردشمن
تو اثری نخواهد داشت.
لاتطلب الصفا ممن کدورت علیه.
از کسی که اورا آزردی.توقع صمیمیت مدار.
القوا النعم بحسن مجاورتها.
با نعمتهای خدا معامله ای شایشته داشته باشید.
البحل اذم الاخلاق
نکوهیده ترین خویها.بخل وتنگ چشمی است.
من جمع لک وده ورایه فاجمع له طاعتک.
هرکه دوستی وکمک فکری خودرااز تو دریغ نکرد.ازاو
پیروی کن.
من اطاع الخالق لم یبال بسخط المخلوق.
هرکه خداوند را پیروی کند از خشم مردم باک ندارد.
اشدالناس تواضعا"اعظمهم حلما".
هرکه بردبارتر ازدیگران باشدفروتنی اوبیش ازدیگرانست.
الحسد ماحی الحسنات.
حسد.نیکی ها رامحو ونابود میکند.
الهزل فکاهة السفهاء وصناعة الجهال.
مسخرگی تفریح ابلهان و ساخته فکرمردم نادانست.
العقوق یعقب القلة ویودی الی الذلة.
ترک احسان بپدر ومادر .موجب تنهایی ومنهی بخواری
میشود.
العتاب مفتاح الثقال والعتاب خیر من الحقد.
نکوهش.کلید سخنان نامطبوع است و درعین حال از
کینه در دل گرفتن بهتر است.
لاتطلب الوفا لمن غدرت به.
از کسیکه نسبت بوی حیله ای کرده واورافریب داده ای
توقع وفا نداشته باش.
لاتطلب النصح ممن صرفت سوءظنک الیه.
ازکسیکه به اوبدگمانی.انتظار خیرخواهی مدار.
اعلموا ان النفس اقبل شیء لما منعت.
بدانید روان آدمی.آنچه رابدان اهداءگردد می پذیردوهرچه
رااز آن دور داشتند .رها میکند.
ان النعم متاع والشکر نعم وعقبی.
نعمتها بهره هایی کوتاه دارند ولی سپاس کزاری هم نعمت است وهم فرجام نیک را نوید میدهد.
من اسخط الخالق فایقن ان یحل به الخالق سخط المخلوق
هرکه خدایرا بخشم آوردباید بداندکه خداوند خشم مردم
را بر او روا سازد.
ان العالم والمتعلم شریکان فی الرشد.
استاد ودانشجو درپیشرفت و ترقی باهم سهیم هستند.
الغضب علی من تملک لوم.
خشم بر زیردستان گرفتن پستی است.
من اتقی الله یتقی ومن اطاع الله یطاع.
هرکه ازخدابترسد(جلالی پیدا کند.که)مردم از اوبعظمت
یادکنند.وهرکه از خدا پیروی کند.دیگران ازاو پیروی نمایند.
اذکر مصر عک بین اهلک ولا طبیب یمنک ولاحبیب ینفعک.
حالت احتضار خودراکه نه طبیبی ترا ازمرگ نجات میدهد
ونه دوستی ترا سود میرساند.درنظر داشته باش.
المحق السفیه یکاد ان یطفیءنور حقه بسفهه.
ابله ذیحق.گاهی بنادانی چراغ حق خود را خاموش میکند.
                                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

چهارشنبه 3/5/1386-9:11
تایید شده
مذهبی
تبریک تولد امام محمد باقر (ع)
بسم الله الرحمن الرحیم
میلاد باقرالعلوم (ع) مبارکباد
امام محمدباقر بزرگترین فرزند امام چهارم بود.              امام محمدباقرکه درزمان خلافت بنی امیه رهبری شیعیان
را به عهده داشت تا آنجا که ممکن بود باستمگریهاوجنایات
آنان به مبارزه برخاست وعلاوه بر آن امام بیشتر عمرخودرا
مصروف تعلیم معارف و احکام اسلامی ساخت و شاگردان
زیادی تربیت کرد.وی مشکلات علمی رابخوبی موشکافی و
حل می کرد . و در این راه تا جایی پیش رفته بود که او را (باقرالعلوم)یعنی شکافنده دانشها لقب دادند.امام پنجم در
مدینه وفات یافت و در بقیع مدفون شد.
وبلاگ معلم .ضمن تبریک سالروز خجسته ولادت با سعادت
پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت این روز رابه امام
زمان ( عج ) و همه مسلمانان جهان و تمام آزادگان عالم و
تمام شیعیان و ارادتمندان حضرتش و همه ایرانیان تبریک و
شادباش میگوید و برای همه پیروی از راه و روش و سیره ء
مبارک اثر ایشان و سخنان گهربارشان را از درگاه ایزد منان
درخواست و مسئلت مینماید.
امام محمد باقر(ع)میفرمایند:
الکمال کل الکمال.التفقه فی الدین والصبر علی النائبة و
تقدیر المعیشة
کمال معنوی ورشد عقلانی راسه نشانه است.اندیشه و
بکاربستن فکردر راه دین وشکیبایی دربرابرمصائب واندازه
نگهداشتن درمخارج زندگی.
ایاک والکسل والضجر فانهما مفتاح کل شر.
ازتنبلی وتنگ حوصلگی دوری کن.چه این دو سرآغاز هربدی است.
من کسل لم یود حقا"ومن ضجر لم یصبرعلی حق.
اشخاص تنبل ازپرداخت حقوق دیگران بازمیمانند.واشخاص
تنگ حوصله دربرابرحق شکیبا نیستند.
قولواللناس احسن مماتحبون ان یقال لکم.
بکوشیدبهتراز آنچه میل دارید مردم درباره شما بگویند.شما
درباره مردم بگوئید.
ان الله یبغض اللعان السباب الطعان
خداوند اشخاصص بدزبان دشنام گوی گوشه زن رادوست
ندارد.
ایاکم والخصومة فانها تفسدالقلب وتورث النفاق.
ازستیزه جویی(خصومت)برکنارباشید.زیراخصومت قلب را
تباه میکندوباعث نفاق میشود.
الحیاه والایمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب احدهماتبعه
صاحبه.
شرم وایمان هردو بایک رشته پیوندشده اند.یکی از آندواز
بین برود.دیگری بدنبال آن خواهد رفت.
ماشیب سیءبشیءاحسن من حلم بعلم.
هیچ دو چیزی باهم پیرنشده اند.بهترازعلم با حلم.
ان المومن اخوالمومن لایشتمه ولایحرمه ولایسیءالظن به.
مسلمان بامسلمان برادر است.مسلمان برادر خود رادشنام
نمیدهد.واوراازحق خویش محروم نمیکندوباوبدگمان نیست.
علیکم بالورع والاجتهاد وصدق الحدیث واداءالامانة.
بکوشیدتادر زندگی .پارساو راستگو.وکوشاوامانت نگهدار
باشید.
ماشیعتنا الامن اتقی الله واطاعه وکف الالسن عن الناس
الا من حیر.
آن کس شیعه ماست که پرهیزگارومطیع خداباشدوجز
سخن نیک نگوید.
اربع من کنوز البر:کتمان الحاجة.وکتمان الصدقة
وکتمان الوجع وکتمان المصیبة.
ازجمله گنجینه های ارزنده چهارچیز است:
پوشیدن حاجت ازدیگران.وپنهانی صدقه دادن.ودرد را
آشکارنکردن.وپرده از روی گرفتاری برنداشتن.
ثلاثة من المکارم الدنیاوالاخرة:
ان تعفو عمن ظلمک وتصل من قطعک وتحلم اذاجهل علیک.
سه خصلت دردوجهان موجب سرافرازی است:
اول آنکه از کسیکه به تو ظلم کرده درگذری.ودیگرباکسیکه
ازتوبریده پیوند دوستی بنمایی.سوم هرگاه به توجسارتی
شدخودداری کنی.
من لم یجعل الله من نفسه واعظا"فان مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا".
کسیکه از درون خودپندپذیری ندارد.اندرز دیگران برایش نتیجه ای نخواهد داشت.
افضل العبادة عفة البطن والفرج.
بهترین عبادتها پاک نفسی درباره شکم وپاکدامنی درغرائز
جنسی است.
التواضع ان تسلم علی من لقیت و ان تترک المرآه وان کنت
محقا"
فروتنی آنست که هنگام ملاقات بااشخاص سلام کنی واز
جدال بپرهیزی.اگرچه حق با تو باشد.
تعلموا العلم فان تعلمه حسنة وطلبه عبادة.
دانش بیاموزید زیراآموختن دانش متضمن پاداش است و
دانشجویی نوعی عبادت است.
ان ظلمت فلاتظلم.
اگر به تو ستم کردند. تو ستم مکن.
ان خانوک فلاتخن.
اگر به خیانت کردند .تو خیانت مکن.
وان کذبت فلاتغضب.
اگر ترا بدروغ نسبت دادند.خشمگین مشو.
ان مدحت فلاتفرح.
اگرثنایت گفتند.خوشحال مباش.
خذواالحکمه ممن قالهاوان لم یعمل بها
علم را از هرکه باشد بیاموز.گرچه حودبدان عمل نکند.
ان المومن لایستغنی عن اخیه.
هرگز مسلمان ازوجود برادرمسلمان خودبی نیاز نیست.
قم بالحق واعتزل ما یعنیک.
برای حق قیام کن واز آنچه برای تو سودی نداردفاصله بگیر
عالم ینتفع بعلمه افضل من سبعین الف عابد.
دانشمندی که از معلومات خود بهره برگیرد.ازهفتادهزار
عابد برتر است.
اعرف المودة فی قلب اخیک بماله فی قلبک.
اندازه محبت دوستت را نسبت به خویش.باعلاقه قلبی خودت به او به دست آر.
طلاقة الوجه مکسبة للمحبة.
خوشرویی سبب جلب محبت دیگران است.
علیکم بالموازرة علی العمل الصالح.
درکارهای نیک به یکدیگر کمک کنید.
ان اسرع الخیر ثوابا"البر.
ازکارهای پسندیده آنچه زود به پاداش میرسد نیکی است.
ان اسرع الشر عقوبة لبغی.
از اعمال ناشایست آنچه زودتر کیفر می یابد .ظلم است.
لاتسیرن الامع من تعرف.
جز باکسی که میشناسیش همسفر(همراه)مشو.
العلم ثمار الجنة وانس فی الوحشة وصاحب فی الغربة و
رفیق فی الخلوة.
علم میوهء بهشتی است وبهنگام ترس همدم انسان ودر
سفر دوست او .ودرتنهایی رفیق اوست.
استجلب حلاوة الزهادة بقصر الامل.
زهد در دنیا راباکم کردن آرزوهادرکام خویش شیرین کن.
لامصیبة کعدم العقل.
بدترین گرفتاری بی عقلی است.
ایاک والتفریط عند امکان الفرصة
بهنگامی که فرصت بدست افتاد کوتاهی مکن.
لاتصحب الفاجرولاتطلعه علی سرک.
هرگز باانسان بی مبالات دوستی مکن وسرخود رابر وی فاش مکن.
من صدق لسانه زکی عمله.
کسی که زبانی راستگو دارد.کردارش پاکیزه خواهد بود.
لایسلم احدمن الذنوب حتی یخزن السانه
هیچ کس ازگناه در امان نماند مگرآنکه زبان خود رامهارکند.
الیوم غنیمة وغدا"لاتدری لمن هو.
امروز را غنیمت شمار.چه میدانی فردا برای کیست؟
علیک بذات نفسک ودع ماسواها.
به اصلاح خویشتن بپرداز و جز این کار را رها کن.
++++++++++++++++++++++++++++++
برگرفته از کتاب چهل سخن:
استاد محمدجسین حجازی
7777777777777777777777777777777
وبلاگ معلم
Moallem weblog
 

 

سه شنبه 26/4/1386-20:15
تایید شده
مذهبی
التماس به خدا عزت است

بنام خدا
التماس به خدا عزت است
اگربرآورده شود نعمت است و اگربرآورده نشود حکمتست
التماس به خلق ذلت است
اگربرآورده شود منت است و اگر برآورده نشود.خفت است
خدایا امیدم تویی
مرا ازدرگاهت ناامید برمگردان.
خدایا:توازنهان دل های ما آگاهی.پس در دل های ما
جز بذر محبت مکار.
بهناز شریفی-رفسنجان
مجله پیشگامان
                                           .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

جمعه 22/4/1386-19:59
تایید شده
مذهبی
آهنگ مناجات علی (ع)

                                            .
باسمه تعالی
"آهنگ مناجات علی(ع)"
نیمه شب زمزمه ای هست بلند
که مرا می گسلد بند از بند
هست جان سوزتر از ناله نی
کرده صد ناله به یک زمزمه طی
چه روان بخش صدایی دارد
شور عشق است و نوایی دارد
نغمه هایی که زساز ش خیزد
شور در چنگ دو عالم ریزد
دشت و صحرا همه دربهت وسکوت
که بلند است نوای ملکوت
این نوای ابدیت ازلی است
شاید آهنگ مناجات علی است
                                         

جمعه 22/4/1386-19:56
تایید شده
مذهبی
سخنان بزرگان در باره امام حسین (ع)

بسم الله الرحمن الرحیم
سخنانی کوتاه از بزرگان
درباره امام حسین(ع)
از:علی سلمانی
بنقل از:پیشگامان
"گاندی"رهبر استقلال هند گفته است:
من زندگی امام حسین(ع). آن شهید بزرگ اسلام رابه دقت
خوانده ام و توجه کافی به صفحات کربلا کرده ام و برمن روشن شده است که اگرهندوستان بخواهد یک کشورپیروز
شود .بایستی امام حسین(ع)راسرمشق زندگی خود قرار
دهد.
"موریس دوگیری"گفته است:
"درمجالس عزاداری حسین (ع) گفته میشود که حسین(ع)
برای حفظ شرف وناموس مردم وبزرگی مقام ومرتبه اسلام
ازجان ومال وفرزندگذشت وزیرباراستعماروماجراجویی یزید
نرفت.
پس بیاییدماهم شیوه اوراسرمشق قراردهیم .از زیردستی
استعمارگران خلاصی یابیم ومرگ باعزت رابر زندگی با ذلت
ترجیح دهیم.
                                                                                      .
وبلاگ معلم
                                            .

جمعه 22/4/1386-19:55
تایید شده
مذهبی
دو ضرب المثل

باسمه تعالی
عقل قوت گیرد از عقل دگر
Two hands better than one.
++++++++++++++++++++++++++++++++
با یک دست نمی توان دوتا هندوانه برداشت.
Between two stools one falls to the ground.

جمعه 22/4/1386-19:52
تایید شده
مذهبی
حضرت محمد(ص) میفرمایند:

                                            .
بسم الله الرحمن الرحیم
ان اخوف ما اخاف علی امتی .کل منافق علیم اللسان.
ترسناکترین چیزی که ازآن برای امتم میترسم.منافقان
وچند چهرگان سخنور و دانشمند است.
حضرت محمد(ص)
++++++++++++++++++++++++++++++++

جمعه 22/4/1386-19:50
تایید شده
مذهبی
سرانجام منافق

به نام خدا
سرانجام منافق
من کان ظاهره ارجح من باطنه .خف میزانه.
آن که برونش از درونش بهتر باشد.کفه اعمال نیک او در روز
رستاخیزو محاسبه و سنجش اعمال.سبک خواهد بود.
امام باقر(ع)

جمعه 22/4/1386-19:49
تایید شده
کودک
حق و باطل

بنام خدا
حق وباطل
اقبل الحق ممن اتاک به:من صغیر او کبیر وان کان بغیضا
بعیداو ارد الباطل علی من جاک به من صغیر او کبیروان
کان حبیبا قریبا.
سخن حق را ازهرکس شنیدی بپذیر.اگرچه دشمن وبیگانه
باشد.وناحق راازهرکه شنیدی نپذیر.اگرچه دوست ونزدیک
باشد.
حضرت محمد(ص)

جمعه 22/4/1386-19:47
تایید شده
مذهبی
پاسخ به حاجت مندان

+++++++++++++++++++++++++++
باسمه تعالی
من حجب اذا افاقه وحاجه .حجبه الله یوم فاقته و حاجته.
هرکس نیازمندان وگرفتاران را راه ندهدوبه گرفتاری آنان
رسیدگی نکند.خداوند اورا روزحاجت و پریشانی.از رحمت
خود محروم میسازد.
حضرت محمد(ص)


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 8522


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها