معلم:وب اساتید ومعلمان و دانش آموزان ایران اسلامی
  
 هدف کمک به دانش آموزان ومعلمان وخانواده هاست در زمینه های ریاضیات.نگرشهای دینی.علوم رایانه.فیزیک و.....
 
آرشیو
 
شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1386
میلاد حضرت مهدی(عج) مبارک باد
مذهبی
میلاد ولیعصر(عج) کبارک باد

بسم الله الرحمن الرحیم
نیمه شعبان میلاد مهدی عزیز(عج)مبارک باد
تنهافرزندامام یازدهم درسپیده دم نیمه شعبان سال255
هحری درشهرسامراءپایتخت خلافت عباسی دیده بجهان
گشود . ویرا محمدنامیدند . ولادتش را از توده مردم بویژه
جاسوسان بنی عباس پنهان داشتند.زیراحکومت وقت ازاین
کودک نامور که مژده قیام جهان گستر و دادپرور ویرا پیامبر
اسلام داده بود.سخت هراس داشتند ونقشه نابودی او را
میکشید.
در دوران حیات پدر.فقط دوستان خاص وشیعیان خالص امام توفیق می یافتند تاویرازیارت کنندوچون امام حسن
عسگری(ع)درسال260هجری بشهادت رسید.پیگیری شدیدخلیفه عباسی برای یافتن وکشتن امام مهدی سبب
شد.تا حجت خدا "غیبت"اختیار نمایدو دورازمردم وپنهان از
انظار آنان زندگی کند.
دوران نهانزیستی حضرت قائم بدو دوره تقسیم میشود:
غیبت ضغری وغیبت کبری.درغیبت صغری مردانی پاکنهاد و
مورد اعتماد به مقام نیابت و وکالت ازطرف امام منصوب میشدندو نوشتارهای حضرت مهدی راکه "توقیع"نام گرفته
ودرپاسخ درخواستهای شیعیان بود.بمردم میرساندندلکن
درغیبت کبری که ازسال329هجری آغازشداین مقام نیابت
خاصه ازمیان رفت ودیگرکسی مانند نواب غیبت صغری به
مکان ومسکن امام آگاهی نداردونمیتواندبه دلخواه خود به
حضورش باریابد.اگرچه گاهگاهی خودآن سرورازروی لطف
و رافت ببرخی ازشیعیان پاکدل افتخار دیدار جمال نورانی
یا دریافت دستخط گرامیش را عطا فرموده است.
باوجودمسئله غیبت بازهم کلمات گهربارودلنشینی ازامام
حجة بن الحسن (ع)درضمن ملاقاتهایادرمتن توقیعات نقل
شده که درک مفاهیم عالی آن کفتارهانیازبه تعمق وژرف
نگری داردومادراینجا پاره ای ازآنهاراکه ساده تربوده.درج
نموده ایم تا روشنی بخش دیده ودل ارادتمندان حضرتش
باشد.
بهرحال اینک بیش ازهزارویکصدوهفتادواندی سال ازعمر
شریف امام مهدی میگذردوشیعیان راستین همواره میکوشندومیجوشندومیخروشندوهرآن پابرکاب وگوش
بفرمان .وچشم براهند تا کی قیام شکوهمندوی آغازگردد
وجهان تیره و ستمدیده درپرتو حق و عدالت سامان حقیقی
خویش بازیابند.
وبلاگ معلم .ضمن تبریک میلاد مسعودامام زمان(عج) به
همه ایرانیان و فارسی زبانان درسراسر عالم
وتمام مسلمانان و شیعیان حضرتش
وآزادگان جهان
امیدواراست که سیره و روش وسخنان آن عزیز حاضر
براعمال ما.رابتوانیم بصورت عملی در جامعه خودبکار
بریم تا جامعه برای ظهور هرچه زودترمنجی عالم بشریت
آماده شود.
الهی
عجل لولیک الفرج
اناالمهدی.اناقائم الزمان.
منم مهدی.منم قائم زمانه.
اناالذی املاءهاعدلا"کماملات جورا".
منم که زمین راازعدالت پرکنم همانگونه که ازستم آکنده
باشد.
انابقیه الله فی ارضه.
منم بازمانده(حجتهای)خدادرزمین.
اناالمنتقم من اعدائه.
منم انتقامجوازدشمنان خدا.
اناخاتم الاوصیاء.
منم فرجام اوصیاء پیامبر.
وبی یدفع الله عزوجل البلاءعن اهلی وشیعتی.
وخداوندبسبب من ازخاندان وشیعیانم بلا رادورمیگرداند.
واماظهورالفرج فانه الی الله تعالی ذکره.
واماظهورفرج.پس بسته باراده خدای متعال است.
وکذب الوقاتون.
وکسانیکه وقتی برای ظهور تعیین کننددروغگویند.
اکبرواالدعاءبتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم.
برای شتاب درگشایش کلی وهمگانی بسیاردعاکنیدکه به
راستی فرج شمادرهمین است.
انه لم یکن لاحد من آبائی الاوقد وفعت فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه.
همانا هیچیک از پدران من نبود مگر اینکه بیعتی از گردنکش
زمانش بگردن داشت.
وانی اخرج حین اخرج ولابیعه لاحدالطواغیت فی عنقی.
ومن بپاخواهم خاست درحالیکه پیمان هیچیک ازگردنکشان
برگردنم نیست.
واماوجه الانتفاع بی فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس اذا
غیبتها عن الابصارالسحاب.
و اما چگونگی بهره وری از من در غیبتم چون بهره وری از
آفتاب است آنگاه که ابرها آنراازدیده ها پوشیده دارند.
واماالحوادث الواقعه فارجعوافیهاالی رواه حدیثنافانهم حجتی علیکم وانا حجه الله علیهم.
وامادر رویدادهای تازه.پس به راویان حدیث مارجوع کنیدکه
آنهاحجت من برشماو من حجت خدابرآنهایم.
فانایحیط علمنابانبائکم ولایعزب عناشیی من اخبارکم.
پس براستی که علم مابراوضاع شمااحاطه داردوهیچ چیزاز
احوال شمابرماپوشیده نیست.
اناغیرمهملین لمراعاتکم ولاناسین لذکرکم.
همانادر رعایت حال شماکوتاهی نمیکنم ویاد شماراازخاطر
نمیبرم.
فلیعمل کل امری منکم مایقرب به من محبتنا.
پس هریک ازشمابایدبآنچه بوسیله آن به دوستی مانزدیک
میگرددعمل کند.
ولیتجنب مایدنیه من کراهیتناوسخطنا.
وبایدازآنچه بوسیله آن بناخشنودی وخشم ما میرسد.
بپرهیزید.
فمایحبسناانهم الامایتصل بناممانکرهه.
پس ماراازایشان دورنمیداردمگرآنچه ازناخشنودیهاوناگواری
ها که بما میرسد.
امااموالکم فلانقبلهاالالتطهروافمن شاءفلیصل ومن شاء
فلیقطع.
اما اموال شما پس آنهارا نمی پذیرم مگربه خاطر اینکه پاک شوید.پس هرکه میخواهدبپردازدوهرکه نمیخواهدنپردازد.
من اکل من اموالنا شیئا"فانمایاکل فی بطنه نارا"وسیصلی
سعیرا".
هرکس ازاموال ماچیزی بناحق بخوردپس گویاآتش بدرونش
سرازیرساخته وبزودی در دوزخ افکنده خواهد شد.
طلب المعارف من غیرطریقنااهل البیت مساوق لانکارها.
جستجوی معارف جزازراه ما خاندان پیامبر برابر باانکارما
خواهدبود.
ان الله تعالی لم یخلق الخلق عبثا"ولااهملهم سدی.
براستی خدای متعال مردم رابیهوده نیافریده وبیکاره رها
نساخته است.
بعث محمدا"(ص)رحمه للعالمین وتمم به نعمته.
خداحضرت محمد(ص)رابرانگیخت تارحمتی برای جهانیان
باشد.ونعمتش رابوجوداوتمامی بخشید.
وختم به انبیائه وارسله الی الناس کافه.
وپیامبرانش را به او پایان داد و او رابسوی همگی انسانها فرستاد.
ان الارض لاتخلومن حجه اما ظاهرا"وامامغمورا".
همانا زمین ازحجت خدا .خواه آشکارباشدیاپنهان.خالی
نمی ماند.
ابی الله عزوجل للحق الا اتماما"وللباطل الازهوقا"
خدای متعال اباداردبرای حق . مگر اینکه باتمامش رساندو
برای باطل .مگراینکه نابودش فرماید.
اقدارالله عزوجل لاتغالب وارادته لاتردوتوفیقه لایسبق.
تقدیر های خدای بزرگ مغلوب نمی شودو اراده اوسرکوب
نمیگرددوبرتوفیق اوهیچ چیز پیشی نمیگیرد.
انه لیس بین الله عزوجل بین احدقرابه.
همانامیان خدا باهیچکس خویشاوندی نیست.
ماارغم انف الشیطان بشیی افضل من الصلوه فضلهاوارغم
انف الشیطان.
هیچ چیزی بمانند نماز بینی شیطان رابخاک نمی سایدپس
نمازبگزاروبینی شیطان رابخاک بمالان.
سجده الشکرمن الزم السنن واوجبها.
سجده شکر از لازم ترین و واجبترین سنت های مستحبی است.
اعوذبالله من العمی بعدالجلاء.
پناه برخدا از نابینایی.پس از روشنایی.
ومن الضلاله بعدالهدی.
واز گمراهی پس از هدایت.
ومن موبقات الاعمال ومردیات الفتن.
واز رفتارهلاکت بار وفتنه های نابودکننده.
ان استر شدت ارشدت واذ طلبت وجدت.
اگرخواستارهدایت ورشدباشی.ارشادخواهی شدواگرجویا
شوی.می یابی.
فاغلقواباب السوال عما لایعنیکم.
پس ازآنچه بکارتان نیاید .پرستش مکنید.
لاتتکلفواعلم ماقدکفیتم.
وخود رابرای دانستن آنچه کفایت شده ایدبزحمت نیندازید.
ان الحق معناوفینالایقول ذلک سواناالاکذاب مفتر ولایدعیه
غیرناالاضال غوی.
براستی که حق باماودردست ماست جزماهرکه این داعیه
برزبان آرد دروغگو و دروغزن وگمراه و گمگشته میباشد.
قلوبنااوعیه لمشیه الله فاذاشاءشئنا.
دلهای ما ظرف مشیت خداست . پس هرگاه او بخواهد ما
خواهیم خواست.
 
+++++++++++++++++++++
وبلاگ معلم
Moallemblog


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 8522


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها