معلم:وب اساتید ومعلمان و دانش آموزان ایران اسلامی
  
 هدف کمک به دانش آموزان ومعلمان وخانواده هاست در زمینه های ریاضیات.نگرشهای دینی.علوم رایانه.فیزیک و.....
 
آرشیو
 
سه‌شنبه 3 مهر‌ماه سال 1386
ماه رمضان ماه خودسازی

مذهبی
ماه رمضان ماه خودسازی

132176136631261724911212779172931706513462.jpg

بسم الله الرجمن الرحیم
ماه رمضان.ماه خودسازی
برگرفته از:مکتب اسلام
برنامه های انسان سازی اسلام.بسیارجالب ومتنوع است وهمه
آنها کم وبیش به جسم و جان و روان وتن.دنیاوآخرت انسانهاتوجه
دارندوبرنامه هاچنان است که همه شئون زندگی انسانی رادربرمیگیردواورابرای توجه به مبدا هستی وآفزیدگارو وظیفه و
نقش خویش وزندگی وبه هدف نهائی آفرینش آماده میسازد.
میدانیم که انسان درکوران زندگی ودرفرازونشیب خواهشها و
تمایلات نفسانی وغرائزسرکش .بارهابرلب پرتگاه قرارمیگیرد واز
اوج ارزشهای انسانی تاپائین ترین مرجله درندگی وحیوانیت و دد
خوئی سقوط می کندوگاهی پول ومقام وریاست و لذائذمادی و
گرایش بدنیا.چنان اوراکور وکرمیکندکه گویی اصولا" برای "خور و
خواب و شهوت وخشم"آفریده شده است وبسان "حیوان خبرندارد
.زجهان آدمیت.
ازطرفی روج پرنوسان وروان وسرشت اوهمواره اورابسوی هدفی
برتروبالاترمی خواندواین ندای وجدان را میشنودکه اوغیرازحیوانات است ومقامی بس ارزنده دارد.اوست که باید تاج "کرمنا"برسرنهد
.وبکرامت انسانی برسدو آنچنان که باید اوج گیردو تابدان پایه سیر
کند که رسد آدمی بجائی که به جز خدا نبیند و بمقام والای آدمیت
برسد.
برای تعامل بهتر این دو کشش و کوشش درونی و تضادباطنی و
دوگانگی روحی وحتی تضادهایی که میان زندگی اجتماعی وفرد
ی است وروزانه باآنهادست بگریبان است.پس برنامه های سازنده
وحساب شده باید وکه به همه نیازهایش پاسخ گویدوتمرین کافی
برای رویارویی بااینهمه مشکلات را به او بدهد.
نگرشی کوتاه و ژرف دربرنامه های عبادی اسلام وواجبات و محرمات آن .گواه روشنی براین مدعا است.عبادتهای مختلف ازحج
وزکات گرفته تانمازوروزه.همه وهمه نمودار این نگذش و بینش اسلامی است که برای سازندگی روح وجسم و جان وتن انسانی
.طرح وبرنامه داده است و همواره اورابسوی تعالی و ارزشهای
جاویدان معنوی فرا میخواند.
راستی نمازپنجگانه.یعنی درشبانه روز وپنج بار بابرنامه ویژه ای دربرابرخداوآفریدگارایستادن وبااوسخن گفتن وازاومدد خواستن
ودل فکررابااو مرتبط ساختن چقدر در سازندگی روان ومعنویت
انسانی نقش دارد؟ وکدامین انسانی است که باتوجه وبینش و
معرفت بمفهوم نماز .خودرادرپناه خداودرحمایت او.احساس نکندو
یاازاو غفلت نمایدودربند.گناه و نافرمانی باشد.
ویادرطول یکسال که به عادت همیشگی بخوردن وخوابیدن خو
گرفته.یکماه تمام بابرنامه ویژه روزه گرفتن آنهم به خاطرخدا وبه
قصدقربت.دهان وشکم راازخوردنیهاونفس اماره رااز لذائذجسمی
وشهوت بازداشتن. چه نقشی دربازسازی انسان از نظر اخلاق و
معنویت دارد.وچه تمرین شایسته ای برای رشداخلاق ومعنویت و
تقویت ایمان و عقیده میباشد.
درباره فوائد بیشمار روزه که از فواید جسمی و بهداشتی گرفته تا
فواید فردی واجتماعی ومعنوی واخلاقی آن.سخن فراوان است و کم وبیش میدانیدوصرفنظر ازاینکه روزه یک خانه تکانی عظیم برای دستگاه هاضمه وگوارش و...است و عاملی مهم برای سلامت روح
وجسم است این امساک خودمیتواند.دههاامراض رامعالجه کندولی
ارزشهای معنوی واجتماعی آن ارزنده تراست.
روزه یک ورزش روحانی استکه موجب اراده وایمان میشودوپایمرد
ی واستقامت وروح گذشت وفداکاری رادرانسان زنده میسازدواو
راتامرحله ایثاروگذشت ازمال وجان وچشم پوشی ازهمه لذائذ و
دلبستگی های زندگی . وامی دارد . شرطیکه روزه دار قدر آن را
میشناسد وازآن بهره میگیردوتنهابه این اکتفا نکند که غذا نمیخورد
وآب نمی آشامدو..... بلکه چشم وگوش ودست و زبان واندیشه و فکرش و ..... روزه دار باشد و بداند که نباید جز خدا تسلیم کسی
بشود و جزرضای او نگوید.
هنگامیکه پیامبراسلام (ص)درباره فضایل ودستورات این ماه سخن
میگفت.علی(ع) ازبهترین اعمال دراین ماه پرسیدوپیامبردرپاسخ
فرمود:بهترین اعمال دراین ماه پرهیزاز گناهان است.
"افضل الاعمال فی هذاالشهر الورع عن محارم الله"
اگرمسلمانان بابیداری وبینش وهوشیاری.پاس احترام این ماه را
بدارندوازآن برای کنترل هوسهاوپیروزی برشهوات ودرس مساوات وبرادری ومردم خواهی وتقوا بیاموزند.میتواننددرسایه آن درنبرد .
بادشمن درون وبیرون.ودرمیدان جهاد.اصغرو اکبر و... سرافراز و
پیروز گردند.
قرآن کریم میفرماید:"استعینوا بالصبر والصلوة وانها لکبیرة الاعلی
الخاشعین."
                                                           سوره بقره آیه 45
ازنماز وروزه نیروبگیریدواین کاری بزرگ و دشواریست مگربرمومنان
خداترس.
در این ماه روزهای تاریخی ویژه دیگری است که زادروز ولادت
دومین پیشوا امام حسن مجتبی(ع)درپانزدهم آنماه وشهادت
جانسوزنخستین پیشوای شیعه علی بن ابیطالب میباشد که در
صبحگاه نوزدهم ماه رمضان بدست ابن ملجم.ضربت خورده ودر
بیست و یکم این ماه شهید گردید.
"والسلام علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا"
معلم بلاگ این مصیبت جانکاه را بعموم مسلمانان جهان
و همه آزادگان عالم و تمام شیعیان آن حضرت و همه هموطنان
عزیز ایرانی در سراسر جهان و حضرت مهدی عزیز(عج) تسلیت
عرض مینماید و امیدواراست که با استعانت از ایزد متعال بتوانیم
از سیره آن بزرگان و این عزیز جامعه اسلامی و نمونه و فاضله را
بسازیم.
**********************************************
معلم بلاگ
moallemblog

سه شنبه 3/7/1386-10:30
تایید شده
مذهبی
دعاهای انقلابی امام چهارم(ع)

 

بنام خدا
الاسلام یعلو ولایعلی علیه
مجله ماهانه درسهایی از:مکتب اسلام
دعاهای انقلابی امام چهارم(ع)
در دوران خفقان بنی امیه
"... واجعل لی یدا"علی من ظلمنی ولسانا"علی من
خاصمنی وظفرا"بمن عاندنی وهب لی مکرا"علی من
کایدنی وقدرة علی من اضطهدنی وتکذیبا"لمن قصبنی"
خدایابمن نیرو وقوتی برای پیروزی برستمکاران ومنطقی
برای غلبه بر دشمنانم عطاکن ومرابرمعاندین وبدخواهان
پیروزگردان وسیاست وحیله ای بمن ده که بتوانم بردشمن
های حیله گرم پیروز گردم وقدرتی که بتوانم دست ظلم و
تعدی را بشکنم و زبان تهمت وافتراء را در دهان تهمت زن
ببندم.
قسمتی ازدعای صبح و شام
(دعای ششم صحیفه سجادیه)
                                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

سه شنبه 3/7/1386-10:26
تایید شده
مذهبی
خیانت بزرگ

 

باسمه تعالی
خیانت بزرگ
کبرت خیانة ان تحدث اخاک حدیثنا هولک به مصدق
وانت له کاذب.
خیانت بزرگی است که:
بادوست خود سخنی گویی واو تورا راستگو پندارد.
و تو دروغگو باشی.
سخنان محمد(ص)صفحه166
                                            .
وبلاگ معلم
*******************

 

سه شنبه 3/7/1386-10:22
تایید شده
مذهبی
فرومایگان

 

فرومایگان
سئل الرضا(ع) عن السفلة.فقال:
من کان له شیئی یلهبه عن الله.
فرمود:
کسی که چیزی داشته باشد وبوسیله آن سرگرم شود
واز خدا غافل گردد.
تحف العقول ص442  
                                            .

وبلاگ معلم


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 8522


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها