معلم:وب اساتید ومعلمان و دانش آموزان ایران اسلامی
  
 هدف کمک به دانش آموزان ومعلمان وخانواده هاست در زمینه های ریاضیات.نگرشهای دینی.علوم رایانه.فیزیک و.....
 
آرشیو
 
شنبه 14 مهر‌ماه سال 1386
سخنان علی (ع)

 

باسمه تعالی
سخنان امیرمومنان علی(ع)
معلم بلاگ.ضمن تسلیت شهادت بزرگ مرد عالم بشریت حضرت
امیرمومنان علی(ع) به مهدی عزیزامام زمان(عج) وهمه شیعیان
حضرتش و همه مسلمانان عالم و کلیه هموطنان ایرانی در سراسرعالم و تمامی آزادگان جهان.امید آن دارد تابا پیروی ازسیره
وروش زندگی و سخنان حضرتش بتوانیم تغییرات لازم را درخود و
جامعه خویش بوجودآوریم .تاانشاءالله به تحقق مدینه فاضله الهی
کمک نمائیم و زمینه ساز ظهور حضرت مهدی حجة بن الحسن(عج)
شویم.اینک سخنان آنحضرت را از کتاب ارزشمند چهل حدیث استاد ارجمند حجازی تقدیم شما مینمائیم:
لیس من اخلاق المومن الملق ولاحسدالا فی طلب العلم.
در اخلاق مومن تملق و حسدنیست مگر در تجصیل علم.
المنیة ولاالدنیة والتجلدولاالتبلد
خودپسندی و پستی و تجلد وتبلد در مومن وجود ندارد.
ان مشی الماشی مع الراکب مفسدة للراکب و مذلة للماشی.
همراهی با مفسده جو.برای مفسده جو و همراهش مذلت درپی
دارد.
ابذل لاخیک دمک و مالک ولعدوک عدلک وانصافک.
برای برادرت ازمال وجان بخشش کن وبرای دشمنت عدل و انصاف
را رعایت کن.
لایرجعون احدا" الاربه ولایخافن الاذنبه.
هیچکس مراجعت نمیکند الا به نزد پروردگارش وازهیچ نمی ترسد
مگر از گناهانش.
الایمان له ارکان اربعة:التوکل علی الله وتفویض الامرالی الله.والرضایقضاءالله.والتسلیم لامرالله.
ایمان راچهارستون است:توکل برخداوند.واگذارکردن کارهابه او.به
خواست اورضادادن وتسلیم اوامراوبودن.
الصبرصبران صبر عندالمصیبة حسن وجمیل واحسن من ذالک الصبرعندماحرم الله علیک.
شکیبایی دوگونه است:شکیبایی درمصیبت که نیکواست وبهترازآن صبردربرابر گناه است.یعنی خودداری از آن.
اشرف الغنی.ترک المنی.
بهترین بی نیازی.رد آرزوهاست.
کن سمحا" ولاتکن مبذرا".
بخشنده باش .ولی زیاده روی مکن.
الظفر بالحزم .والحزم باجالة الرای والرای بتحصین الاسرار
پیروزی زائیده احتیاط است واحتیاط زائیده نگریستن درامور واین
همراه با راز پوشی است.
لاغنی کالعقل ولافقر کالجهل.ولامیراث کالادب ولاظهیرکالمشاورة
هیچ سرمایه ای چون خرد وهیچ نیازمندی ای چون نادانی و هیچ
پشتیبانی چون مشورت نیست.
الحکمة ضالة المومن.فخذالحکمة ولو من اهل النفاق.
دانش گمشده مسلمان است.پس دانش بیاموزاگرچه ازنامسلمان
باشد.
اعقلوا الخبراذا سمعتمواعقل رعایة لاعقل روایة فان رواة العلم کثیر ورعایة قلیل.
هرگاه خبری شنیدید بدان توجه کنید.به منظور درک آن.نه به منظور
نقل آن.زیرا خبرگزاران فراوان و درک کنندگان اندکند.
اضاعة الفرصة غصة.
ازدست دادن فرصت غصه میاورد.
ان للقلوب شهوة واقبالا"وادبارا"فاتوها من قبل شهوتهاو اقبالها
فان القلب اذا اکره عمی.
دلها را حالت میل و پذیرش و هم حالت امتناع است.سعی کنید .دلها رااز راه پذیرش و میلشان تسخیرکنید.زیرا هرگاه به زور
تصرف شوند.تیره گردند.
کن فی الفتنة کابن اللبون لاظهر فیرکب ولاضرع فیحلب.
در بلوی و اغتشاشات اجتماعی حالت شتربچه شیرخوار داشته باش.نه پشت سواری دراختیار دیگران قراربده ونه پستان شیرده.
خالطواالناس مخالطة ان متم معها بکواعلیکم وان عشتم حنواالیکم
آنچنان بامردم آمیزش کنیدکه اگرمردیدبرایتان بگریندواگرماندید
شوق دیدارشما را داشته باشند.
اعجزالناس من عجزعن اکتساب الاخوان واعجزمنه من ضیع من
ظفر به منهم.
ناتوان ترین مردم کسی است که نتواند دوستی برای خودپیداکند
وناتوان ترازاو کسی است که دوستان خود راازدست بدهد.
اولی الناس بالعقوبة اقدرهم علی العقوبة.
آنکسی به گذشت کردن سزاوارتراست که قدرت انتقام دارد.
اذاحییت بتحیة فحی باحسن منهاواذا اسدیت الیک یدفکافئهابما
یربی علیهاوالفضل مع ذالک للبادی.
درودی که به تو رسید بهترازآن پاسخ گوی واگرهدیه ای به تو داده شد.توبیشتروبهترجبران کن.درهرصورت آنکه پیشدستی کرده برتر
است.
اذاتم العقل نقص الکلام.
چون عقل کامل شود.سخن گفتن اندک گردد.
اوضع العلم ماوقف علی اللسان وارفعه ماطهرفی الجوارح والارکان.
نازلترین مرحله دانش آنست که متکی برزبان باشد(یعنی تنهاحرف
نباشد)وعالیترین درجه علم آنست که دراعضا و جوارح جلوه نماید
(یعنی عمل).
الهم نصف الهرم.
اندوه نیمی از آثارشکستگی وپیری است.
هلک امرو لم یعرف قدره.
هرکس ارزش خود را نشناخت.بدبخت شد.
من وضع نفسه موضع التهمة فلایلومن من اساءالظن به.
هرکس خویشتن رامورد تهمت آورد.هرگزنبایدکسانی راکه به او
بدگمان میشوند.سرزنش کند.
من کتم کان ت الخیره بیده.
آنکسی که راز خویش بپوشد.زمام اختیارش به دست خودش
خواهد بود.
لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق.
هرگز نباید از کسی اطاعت کرد .اگردرآن معصیت خدا باشد.
آلة الرئاسة سعة الصدر.
تحمل وسعه صدر.ابزار ریاست است.
لاخیر فی الصمت عن الحکم کما انه لاخیر فی القول بالجهل.
لب فروبستن وحق راکتمان کردن بداست.چنانکه ازروی نادانی
سخن گفتن بداست.
لنا حق فان اعطیناه والارکبنااعجاز الابل وان طال السری.
ماراحقی است.اگردادندبهتروگرنه آنرامطالبه خواهیم کرد.اگر چه
باسوارشدن وپیمودن راههای دورباشد.
الاسلام هوالتسلیم والتسلیم هوالیقین والیقین هوالتصدیق و
التصدیق هو الاقرار والاقرار هوالاداء والاداء هوالعمل.
اسلام :یعنی تسلیم اوامرحق بودن.تسلیم یعنی یقین به وجود
خدا.یقین به خدایعنی تصدیق دستورهای او.تصدیق یعنی گردن
نهادن به بندگی.گردن نهادن به بندگی یعنی اقرار همراه انجام
تکلیف.وانجام تکلیف یعنی عمل.
من استطاع ان یمنع نفسه من اربعة اشیاء فهوخلیق بان لاینزل
به مکروه ابدا" العجلة واللجاجة والعجب والتوانی.
هرکس بتواند چهار صفت راازخود دورکندسزاواراست که ناملایمی
نبیند.شتابزدگی.لجاجت.خودپسندی.تنبلی.
الدهریومان یوم لک ویوم علیک فاذا کان لک فلاتبطرواذا کان علیک
فلاتحزن.
روزگاردوگونه است:روزی موافق طبع تو وروزدیگر برخلاف مرادت.روزیکه موافق بود سبک سری مکن.وروزیکه بزیان تو بود
افسرده مباش.
المومن لایدخل علی الامور بجهل و لایخرج عن الحق بعجز.
مومن به کاری که واردنیست دخالت نمی کندوهرگز به عذرناتوانی
از ادای حق روی نمی گرداند.
المومن وقور عندالهزاهزصبور عندالبلاء شکورعندالرخاء.
مومن به هنگام هیجانات جامعه .متین وبه هنگام گرفتاری شکیبا ودروقت گشایش سپاسگزار است.
ترک الخطیئة الیسرمن التوبة.
ترک گناه آسانتر است از توبه.
*********************************************
معلم بلاگ
Moallemblog

برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 8522


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها